Gevolgen van de nieuwe Alcoholwet en Alcoholbesluit geldend vanaf 1-7-2021

Geschreven door Frits Corvers

Op 10 juni 2021 zijn het Alcoholbesluit en het Koninklijk Besluit over de Alcoholwet gepubliceerd waarmee duidelijk is geworden welke delen van de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horeca Wet) gaan gelden per 1 juli 2021 en hoe enkele artikelen van deze wet uitgevoerd moeten worden. 
 

Over de nieuwe wet is al veel gepubliceerd en gecommuniceerd vanuit de eigen Brancheorganisaties en vanuit diverse aanbieders van juridische (informatie)diensten, dat gaan wij hier dus niet overnieuw doen maar wij willen vanuit onze diensten een paar elementen belichten die van invloed zijn of kunnen zijn op webshops van online drank aanbieders en verkopers te weten: Leeftijdsverificatie, Prijsacties en Verkoopbeperking Onlineverkoop 

Leeftijdsverificatiesysteem  

Voor ondernemers die alcoholhoudende dranken via een webshop verkopen of aanbieden was het na de publicatie van de Alcoholwet in januari 2021 wachten op de minimale eisen waaraan het in de Alcoholwet genoemde leeftijdsverificatiesysteem moet voldoen.  

Volgens artikel 20a van de Alcoholwet moet dit systeem namelijk worden toegepast bij elke plaatsing van een bestelling via de webshop en dan is de vraag uiteraard hoe complex het bestellen gaat worden en wat dat dan mogelijk voor de online verkoop gaat betekenen. 

In onze optiek heeft de wetgever bij het uitwerken van de in de wet genoemde eisen niet alleen gekeken naar een systeem waarmee de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord konden worden bereikt maar heeft hij nadrukkelijk ook gekeken hoe voorkomen kan worden dat Nederlandse online verkopers met zo’n systeem in een verslechterde concurrentiepositie komen ten opzichte van buitenlandse aanbieders. (Op een onderzoek dat binnen dit kader is uitgevoerd komen wij later in deze blog terug.) Het resultaat zien we in het zogenoemde Alcoholbesluit in hoofdstuk 5 art.5.1, Verkoop op afstand
  

Artikel 5.1  
Een leeftijdsverificatiesysteem als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van de wet:  

a. stelt bij iedere aankoop, voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, vast dat de koper de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;  

b. vereist van de koper een actieve handeling, teneinde de leeftijd vast te kunnen stellen op de wijze bedoeld in onderdeel a; en  

c. vermeldt bij iedere aankoop van alcoholhoudende drank, voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt geleverd, ook vastgesteld wordt op het moment van bezorging 

Gevolgen voor de Website/Webshop 
Artikel 5.1 lid a. van het Alcoholbesluit betekent dat vanaf 1 juli 2021 de webshop, in of voor het bestelproces, een vraag over de leeftijd moet bevatten waarbij het een vrije keuze is om de besteller zijn geboortedatum in te laten vullen dan wel de besteller te laten bevestigen dat hij 18 jaar of ouder is. 

De wetgever heeft nadrukkelijk gesteld dat de leeftijdsvraag bij het bestelproces niet achterwege mag blijven “bij vaste klanten die inloggen op de website” (Alcoholbesluit, NOTA VAN TOELICHTING artikel 9.2 Internetconsultatie).  

Artikel 5.1 lid b. van het besluit vereist opname van de vermelding dat op moment van bezorging ook de leeftijd van degene aan wie wordt geleverd wordt vastgesteld. 

Verzendkosten 
Naast de verplichte aanpassingen van de webshop als gevolg van het leeftijdsverificatiesysteem heeft verzending van pakketten met “leeftijdsverificatie bij aflevering” uiteraard ook invloed op de verzendkosten. Ook dit aspect verdient bij aanpassing van het webshop bestelproces wellicht nog aandacht.  

Afleveradres
Daar waar in de webshop een (afwijkend) afleveradres opgegeven kan worden zal mogelijk ook een aanpassing moeten plaatsvinden. Dit is een gevolg van de gestelde eis dat de alcoholhoudende drank slechts mag worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde waarmee afleveren bij de buren wordt voorkomen.   

De wet schrijft, in relatie tot de artikelen die handelen over het voorkomen van bestellen en leveren aan minderjarigen, voor dat verkoop slechts is toegestaan indien er een zogenoemde “geborgde werkwijze” is gerealiseerd. Deze borging bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de “verkoper op afstand” er zorg voor draagt dat bij iedere eventuele overdracht van alcoholhoudende drank tussen ketenpartijen en bij de overdracht naar de koper, geborgd is dat de leeftijd van de persoon, aan wie de alcoholhoudende drank wordt afgeleverd op het moment van aflevering wordt vastgesteld en tenminste 18 jaar of ouder is. Dit heeft GEEN gevolgen voor de Webshop omdat deze beschrijving NIET hoeft te worden gepubliceerd. 

Prijsacties

De Alcoholwet legt nadere beperking op ten aanzien van “prijsacties”. Deze zijn verwoord in artikel 2.a, lid 1 en lid 2. 

Lid 1 zegt dat het verboden is om bedrijfsmatig, of anders dan om niet, alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een maand of korter lager is dan 75% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd. 

Lid 2 regelt het verbod om bedrijfsmatig, of anders dan om niet, alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse waarbij de indruk wordt gewekt dat de prijs lager is dan 75% van de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd.  

Om te zien wat dit precies betekent voor Prijsacties is het handig om de handhavingsregels van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) te lezen. 

NVWA is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de regels en deze zijn op de website www.nvwa.nl te vinden onder “Verbod hoge kortingen op drank in retail”, “Verkoopbeperkingen voor online slijters” en “Regels alcoholverkoop op afstand (online)” (zie hieronder Bronnen)  

Gevolgen voor de webshop
Ook deze nieuwe prijsactie beperking geldt dus vanaf 1 juli 2021 en de webshop en het productaanbod zal waar nodig aangepast moeten worden om het aanbod binnen deze beperking te brengen. Webshops die functionaliteit hebben voor het toekennen en verwerken van cadeaus of spaarpunten vragen hierbij bijzondere aandacht. De waarde van cadeaus en waardepunten gelden namelijk ook als korting. 

Verkoopbeperking online verkoop 

De nieuwe Alcoholwet heeft vanaf 1 juli 2021 tot gevolg dat voor online slijterijen dezelfde verkoopbeperkingen gelden als voor fysieke slijterijen. Dit komt voort uit Artikel 14a dat zegt: “Het is verboden om bij het aanbieden en verstrekken van sterke drank in het kader van verkoop op afstand in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf, gelijktijdig andere bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren uit te oefenen.” 

Gevolgen voor de Webshop 
Daar waar via de Webshop andere producten dan drank worden aangeboden zal per product vastgesteld moeten worden of bedoeld product binnen de genoemde kaders valt. 

Cursussen en Proeverijen vallen niet binnen productbeperking.  
De mogelijkheden voor Cursussen en Proeverijen zijn via artikel 25.e van de Alcoholwet en Artikel 6.1 van het Alcoholbesluit zelfs iets verruimd ten opzichte van de oude situatie door het vervallen van eisen aan de “inrichting”.  

Advies 

Nu de precieze eisen bekend zijn is het zaak om de webshop waar nodig aan te (laten) passen. Klanten van Webtify met een Webshop abonnement kunnen deze aanpassingen binnen hun onderhoudscontract, dat wil zeggen zonder bijkomende kosten, laten uitvoeren. 

Bronnen 

Wet
AlcoholwetWet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-26.html

Algemene Maatregel van Bestuur 
Alcoholbesluit: Besluit van 3 juni 2021, houdende regels ter uitvoering van de Alcoholwet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-268.html 

Koninklijk besluit 
Besluit van 3 juni 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-269.html 

Plan een gratis online afspraak in!

Wil jij gratis advies van één van onze specialisten? Maak dan snel een gratis afspraak. Laat Webtify je helpen bij de volgende stap voor jouw bedrijf. Misschien heb je vragen over je huidige website of marketing(strategie), je kan het allemaal vragen in het gratis 30 minuten gesprek. Tot snel!

Kom je er toch niet uit? Wij zijn er om je te helpen!

Webtify gebruikt cookies om het iedereen naar zijn zin te maken. Meer informatie?